friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по химия и опазване на околната среда

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

• Химични елементи

• Строеж на атома

• Строеж на атома и периодична система

• Химична връзка и строеж на веществото

• Азотна и въглеродна група

• Структурна теория

• Въглеводороди

• Хидроксилни производни на въглеводородите

• Карбонилни производни на въглеводородите

• Карбоксилни производни на въглеводородите

• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества

• Въглехидрати

• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества

• Ароматни съединения

• Наркотични вещества

• Полимери, пластмаси и химични влакна

• Скорост на химичните процеси

• Топлинен ефект при химичните процеси

• Химично равновесие

• Разтвори

• Разтвори на електролити

• Метали от IV, V и VI период.

III. Оценявани знания и умения

• Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми

• Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата

• Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи

• Използва примери за изомери и хомоложни редове

• Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери

• Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества

• Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите

• Различава основните типове химични връзки

• Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки

• Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка

• Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго

• Определя степента на окисление на химичните елементи

• Описва приложението на изучавани вещества

• Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда

• Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали

•  Аргументира  необходимостта  от  разумно  използване  на  природните ресурси

• Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие

• Изразява химични процеси чрез химични уравнения

• Описва видовете разтвори и техните свойства

• Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата

•  Провежда  експерименти  за  откриване  на  йони  и  на  елементи  (по оцветяване на пламъка)

• Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения

• Познава основни физични величини и връзки между тях

• Прилага правилата за безопасна работа.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор. Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

Критерии за оценяване на матура:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2018 и кандидат-студенти 2018″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations