friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по география и икономика

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

География на света

• Развитие и съвременна структура на географската наука

• Геосферен строеж на Земята

• Природни компоненти и комплекси на Земята

• Природни зони на Земята

• Природноресурсен потенциал на света

• Глобални проблеми-суровинно-енергиен и екологичен

• Природни рискове

• Населението в света

• Демографски проблем и демографска политика

• Демографски различия в света

• География на селищата

• Урбанизация

• Политически системи

• География на световното стопанство

• География на световното стопанство-сектори и отрасли. Първичен сектор

• Вторичен сектор

• Третичен сектор

• Полюси на световното стопанство

• Глобални проблеми на съвременността

• Световни и регионални международни организации

• Регионална география

• Географски региони в Европа, Азия и Америка

• Стопанско развитие на регионите и страните в тях

• Страни-типични представители на съответния регион

• Глобални проблеми на съвременността и тяхното проявление по региони

• Подходи    и    методи    в    съвременните    географски    и    икономически изследвания

• Географски информационни системи (ГИС)-същност и приложения

• Работа  с  информационни  материали  с  географско  и  икономическо съдържание.

География на България

• Географско положение, територия и граници на България

• Природна среда

• Природногеографски области

• География на населението в България

• Държавно  устройство  и  административно-териториално  деление  на България

• Национално стопанство: структура, фактори, показатели

• Първичен сектор

• Вторичен сектор

• Третичен сектор

• Териториална структура на стопанството

• Географски региони.

III. Оценявани компетентности

• Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях

• Разкрива закономерностите в географското разпространение на природните компоненти и връзките между тях

•  Сравнява  природните  зони  на  Земята  и  оценява  техния природноресурсен потенциал

• Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалното използване на природните ресурси и околната среда; познава концепцията за устойчиво развитие

• Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения, наводнения, свлачища и др.) и последиците от тях

• Обяснява геодемографските характеристики на населението в света

• Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините за неговото решаване

• Сравнява демографската ситуация в различните части на света

• Проследява възникването и развитието на селищата и промяната на функциите на градовете

• Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията и коментира проблемите, свързани с нея

• Представя съвременната политическа карта на света като резултат от глобалните политически процеси; коментира регионалните конфликти и причините за възникването им

• Разбира основните механизми на пазарната икономика; степенува по значимост факторите за развитие на световното стопанство

• Групира   икономическите  отрасли  по   сектори:  първичен  (добивен), вторичен (обработващ), третичен (обслужващ), и характеризира тяхната териториална структура

• Излага знания за глобалните проблеми на съвременността (суровинно- енергиен, екологичен, продоволствен и др.) и аргументира пътищата за тяхното решаване

• Обяснява принципите на международното сътрудничество и дейността на някои международни организации; прави заключения относно ролята на “глобализацията” за нарастващата зависимост между страните

• Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различията в развитието на регионите

• Характеризира географските региони в света и прави изводи за техните специфични особености и проблеми

• Разкрива особеностите на стопанството на регионите на примера на избрани страни

• Характеризира избрани страни в регионите на основата на проблемно-

страноведския подход

• Очертава   проблемите   на   регионите   и   дискутира   решаването   им съобразно концепцията за устойчивото развитие

• Оценява ролята на географското положение и съвременните граници на България; проследява промените в териториалния є обхват

• Характеризира природните компоненти; разграничава природно- географските области в България и оценява техния природноресурсен потенциал

• Характеризира съвременната геодемографска ситуация и особеностите на урбанизацията в България

• Обяснява особеностите на прехода към пазарно стопанство; характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделните отрасли и дейности в тях

• Демонстрира знания за географските региони и прави географско изследване на местната община или административна област

• Познава основните подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания

• Познава възможностите на географските информационни системи (ГИС) и практическото им приложение в живота

• Съпоставя географски карти с различно тематично съдържание

• Анализира статистически таблици и графични материали с географско и икономическо съдържание и прави изводи

• Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях; съставя реферат и есе с географско съдържание.

IV. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 задачи с максимален брой точки 65:

– тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

– тестови задачи със свободен отговор;

– две  практически  задачи – по една върху учебното  съдържание от География на света и от География на България.

2.  Писмена  разработка  върху  учебното  съдържание  от  География  на България с максимален брой точки 35.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

Критерии за оценяване на матура:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2018 и кандидат-студенти 2018″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations