friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по физика и астрономия

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

• Електростатично взаимодействие

• Еднородно електростатично поле

• Проводници и диелектрици

• Постоянен електричен ток

• Електрични вериги

• Приложения на електричния ток в различни среди

• Магнитно взаимодействие и магнитни материали

• Електромагнитна индукция и променлив ток

• Хармонично трептене

• Механични вълни

• Електромагнитни вълни

• Разпространение, отражение и пречупване на светлината

• Вълнови явления при светлината

• Видове лъчения и техните източници

• Инфрачервени и ултравиолетови лъчи

• Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците

• Атоми и атомни преходи

• Атомно ядро и ядрени реакции

• Елементарни частици

• Еволюция на звездите

• Поглед към Вселената.

III. Оценявани компетентности

• Описва електричните и магнитните взаимодействия чрез електростатично поле и постоянно магнитно поле

• Свързва електричните и магнитните свойства на веществата с тяхното приложение

• Назовава експерименталните условия за индуциране на ток, определя посоката му и дава примери за приложението на явлението електромагнитна индукция

• Прилага основни закономерности при постоянния ток и за ефективните стойности на променливия ток при решаване на задачи

• Използва основни величини и съотношения при хармоничното трептене и при вълновите процеси

• Описва явленията резонанс, отражение и интерференция на механични вълни

• Разграничава звука от електромагнитните вълни по основни характеристики и свойства

• Разграничава видовете източници на светлина и илюстрира с примери как специфични свойства на дадено лъчение се използват в практиката

• Описва характерни свойства на инфрачервените, ултравиолетовите и рентгеновите лъчи във връзка с тяхното приложение

• Прилага законите за отражение и пречупване на светлината

• Обяснява качествено явленията дисперсия, интерференция и дифракция на светлината и техни приложения

• Свързва фотоелектричния ефект с квантовата природа на светлината (фотони), а дифракцията на електрони-с вълновата природа на микрочастиците

• Обяснява излъчването и поглъщането на фотони и лазерното излъчване с помощта на квантов модел на атома

• Описва състава и основни характеристики на атомните ядра, промените в радиоактивните ядра, приложенията и биологичното действие на ядрените лъчения

• Сравнява процесите на делене на урана и термоядрения синтез от гледна точка на тяхното приложение в ядрената енергетика и опазването на околната среда

• Разграничава лептоните и кварките и дава примери за частици, изградени от кварки

• Познава съвременни аспекти на връзката между физиката на микросвета, астрофизиката и космологията

• Прилага измерителните единици на основните физични величини и техните кратни

• Разчита графики по данни от експериментални резултати.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор. Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

Критерии за оценяване на матура:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2018 и кандидат-студенти 2018″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations