friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по чужд език

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език и руски език.

II. Учебно съдържание

Тематични области-лексика

•  Човек  и  общество-семейство,  дом,  училище,  населено  място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.

• Аз и другите-приятели, социални контакти, средства за комуникация

• България и светът-основни социокултурни знания в областта на родната култура  и  културата  на  изучавания  език  (обичаи,  традиции  и  празници, бележити  личности,  изкуство,  литература),  национална  идентичност, европейска интеграция.

III. Оценявани компетентности

При слушане:

• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение

• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и телевизионни предавания по актуални въпроси

• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот.

При четене:

• Извлича   основна   информация   и   разбира   основни   социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език

• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми

• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми

• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в  лични и читателски писма.

При писане:

• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание  на  лични  преживявания и  впечатления, лично  писмо,  отговор  на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението,  спазване  на  зададения  обем  и  форма,  спазване  на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис

• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти

• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:

• слушане с разбиране

• четене с разбиране

• езикови задачи (лексика и граматика)

• създаване на писмен текст.

Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи-от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор. Максималният брой точки е 70.

Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене

Изпитът е с продължителност четири (4) астрономически часа.

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

Критерии за оценяване на матура:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2018 и кандидат-студенти 2018″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations