friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по биология и здравно образование

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

• Равнища на организация на живата материя

• Екологични фактори на средата

• Популация

• Биоценоза

• Екосистема

• Поведение

• Биосфера

• Равнища    на    организация   на    микросистемата.    Химични   елементи    и съединения.

• Надмолекулни комплекси. Структура на клетката

• Процеси в клетката. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката

• Равнища на организация на многоклетъчния организъм

• Наследственост и изменчивост

• Индивидуално развитие при животните и човека

• Поява на живота върху Земята

• Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите. Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията.

III. Оценявани знания и умения

• Назовава равнища на организация на живата материя; структури и процеси в екосистемата

•  Описва  (или  съставя  текст  по  схема)  екологични  фактори  на  средата; популация; биоценоза; взаимоотношения и поведение на организмите

• Дефинира основните надорганизмови равнища

•  Разграничава  структурни  елементи  и  процеси  в  отделните  биосферни равнища

•  Обяснява  състоянието  на  околната  среда  чрез  естествените  екологични закономерности и влиянието на човека

• Назовава групи химични елементи, съединения, органели и клетки

• Описва (и означава върху схема или модел) основни структури и етапи от процеси в клетката

• Разпознава групи органични съединения, органели, клетки, процеси и етапи от процеси в клетката

• Сравнява по избрани признаци органели и процеси в клетката

• Назовава и илюстрира с примери основни структури, свойства и функции на мезосистемата

• Описва и посочва (върху схема или модел) взаимодействия между гените; етапи от индивидуалното развитие на организмите; свойства (наследственост и изменчивост)

• Разпознава   (в    текст    или   изображение)   основни   понятия,   свързани   с наследственост и изменчивост на организмите

• Назовава и илюстрира с примери хипотези за произхода на живота върху Земята; фактори на еволюцията; насоки и пътища на еволюционния процес

• Изброява критерии за вида и доказателства за еволюцията на организмите

• Описва: видообразуване, биологична и социална еволюция на човека

• Дефинира основни понятия, свързани с еволюцията на организмите

• Описва и представя резултати от наблюдения и експерименти

• Разчита:  схеми,  таблици,  графики;  систематизира данни  и  трансформира информация от описание в таблици (графики) и обратно

• Планира и изгражда описания на обекти и процеси при дадена тема и цел.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор. Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Вижте датите за провеждане на Матури 2017г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2017 и кандидат-студенти 2017″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations