toggle menu

Blog

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

1. Български език

• Текстът и социокултурният контекст

• Текстът    в   публичното   общуване.   Сфери   на   научната,    медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация

• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста

• Функции на езиковите средства за изграждане на текста

• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища

• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста

• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации

• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила

• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила

• Създаване на аргументативен текст.

2. Литература

2.1. Автори и произведения:

• Христо Ботев

поезия: “Майце си”, “Към брата си”, “Елегия”, “Борба”, “До моето първо либе”, “На прощаване”, “Хаджи Димитър”, “Моята молитва”, “Обесването на Васил Левски”

• Иван Вазов

поезия: “Българският език”, “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”, “Елате ни вижте”, “Линее нашто поколение”, “Епопея на забравените”-“Левски”, “Паисий”,  “Кочо”,  “Опълченците  на  Шипка”;  разказът  “Дядо  Йоцо  гледа”; повестта “Чичовци”; романът “Под игото”

• Алеко Константинов

фейлетонът “Разни хора, разни идеали”; книгата “Бай Ганьо”

• Пенчо Славейков

поезия: “Cis moll”, “Ни лъх не дъхва над полени”, “Спи езерото; белостволи буки”, “Самотен гроб в самотен кът”; поемата “Ралица”

• Пейо Яворов

поезия: “Градушка”, “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон”, “Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, “Маска”

• Елин Пелин

разкази: “Ветрената мелница”, “Косачи”, “Задушница”, “Мечтатели”, “На оня свят”,  “Андрешко”,  “Чорба  от  греховете  на  отец  Никодим”,  “Занемелите камбани” повестта “Гераците”

• Димчо Дебелянов

поезия: “Черна песен”, “Пловдив”, “Да се завърнеш…”, “Помниш ли, помниш ли…”, “Спи градът”, “Миг”, “Един убит”, “Сиротна песен”, “Тиха победа”

• Христо Смирненски

поезия: “Да бъде ден!”, “Ний”, “Йохан”, “Юноша”, “Стария музикант”, “Цветарка”, “Зимни вечери”

• Гео Милев

поемата “Септември”

• Атанас Далчев

поезия: “Прозорец”, “Болница”, “Стаята”, “Къщата”, “Повест”, “Книгите”, “Камък”, “Дяволско”

• Елисавета Багряна

поезия: “Кукувица”, “Стихии”, “Потомка”, “Вечната”

• Йордан Йовков

разкази: “Песента на колелетата”, “Последна радост”, “Шибил”, “През чумавото”, “Индже”, “Албена”, “Другоселец”, “Серафим”

• Никола Вапцаров

поезия: “Вяра”, “Писмо”(“Ти помниш ли…”), “Песен за човека”, “Сън”, “История”, “Завод”, “Кино”, “Прощално”, “Борбата е безмилостно жестока…”

• Димитър Димов романът “Тютюн”

• Димитър Талев

романът “Железният светилник”.

2.2. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Художествена условност (фолклор, литература)

•   Особености    на    условния   изобразен    свят   (време    и    пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)

•  Строеж  на  художествената  творба  (заглавие,  мото,  сюжет,  фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)

•   Комуникативен   строеж    на   художествената   творба    (автор,   читател, повествовател, лирически герой)

• Въздействие на художествената творба (типове отношения автор-герой и читател)

• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)

• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи-метафора, метонимия, символ, алегория; фигури-сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска).

III. Оценявани компетентности

1. Езикови компетентности:

• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача

• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност

• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача

• Умее да  подбира и  да  съчетава езикови средства  със  стилов белег,

предпочитани при общуване в различни функционални сфери

• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език

•  Владее  и  умее  да   прилага  правописната  норма  на   съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

2. Литературни компетентности:

• Разбира условния характер на художествената литература

• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история

• Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.

• задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.”

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

Критерии за оценяване на матура:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2018 и кандидат-студенти 2018″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]