friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

1. Български език

• Текстът и социокултурният контекст

• Текстът    в   публичното   общуване.   Сфери   на   научната,    медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация

• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста

• Функции на езиковите средства за изграждане на текста

• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища

• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста

• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации

• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила

• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила

• Създаване на аргументативен текст.

2. Литература

2.1. Автори и произведения:

• Христо Ботев

поезия: “Майце си”, “Към брата си”, “Елегия”, “Борба”, “До моето първо либе”, “На прощаване”, “Хаджи Димитър”, “Моята молитва”, “Обесването на Васил Левски”

• Иван Вазов

поезия: “Българският език”, “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”, “Елате ни вижте”, “Линее нашто поколение”, “Епопея на забравените”-“Левски”, “Паисий”,  “Кочо”,  “Опълченците  на  Шипка”;  разказът  “Дядо  Йоцо  гледа”; повестта “Чичовци”; романът “Под игото”

• Алеко Константинов

фейлетонът “Разни хора, разни идеали”; книгата “Бай Ганьо”

• Пенчо Славейков

поезия: “Cis moll”, “Ни лъх не дъхва над полени”, “Спи езерото; белостволи буки”, “Самотен гроб в самотен кът”; поемата “Ралица”

• Пейо Яворов

поезия: “Градушка”, “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон”, “Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, “Маска”

• Елин Пелин

разкази: “Ветрената мелница”, “Косачи”, “Задушница”, “Мечтатели”, “На оня свят”,  “Андрешко”,  “Чорба  от  греховете  на  отец  Никодим”,  “Занемелите камбани” повестта “Гераците”

• Димчо Дебелянов

поезия: “Черна песен”, “Пловдив”, “Да се завърнеш…”, “Помниш ли, помниш ли…”, “Спи градът”, “Миг”, “Един убит”, “Сиротна песен”, “Тиха победа”

• Христо Смирненски

поезия: “Да бъде ден!”, “Ний”, “Йохан”, “Юноша”, “Стария музикант”, “Цветарка”, “Зимни вечери”

• Гео Милев

поемата “Септември”

• Атанас Далчев

поезия: “Прозорец”, “Болница”, “Стаята”, “Къщата”, “Повест”, “Книгите”, “Камък”, “Дяволско”

• Елисавета Багряна

поезия: “Кукувица”, “Стихии”, “Потомка”, “Вечната”

• Йордан Йовков

разкази: “Песента на колелетата”, “Последна радост”, “Шибил”, “През чумавото”, “Индже”, “Албена”, “Другоселец”, “Серафим”

• Никола Вапцаров

поезия: “Вяра”, “Писмо”(“Ти помниш ли…”), “Песен за човека”, “Сън”, “История”, “Завод”, “Кино”, “Прощално”, “Борбата е безмилостно жестока…”

• Димитър Димов романът “Тютюн”

• Димитър Талев

романът “Железният светилник”.

2.2. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Художествена условност (фолклор, литература)

•   Особености    на    условния   изобразен    свят   (време    и    пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)

•  Строеж  на  художествената  творба  (заглавие,  мото,  сюжет,  фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)

•   Комуникативен   строеж    на   художествената   творба    (автор,   читател, повествовател, лирически герой)

• Въздействие на художествената творба (типове отношения автор-герой и читател)

• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)

• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи-метафора, метонимия, символ, алегория; фигури-сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска).

III. Оценявани компетентности

1. Езикови компетентности:

• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача

• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност

• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача

• Умее да  подбира и  да  съчетава езикови средства  със  стилов белег,

предпочитани при общуване в различни функционални сфери

• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език

•  Владее  и  умее  да   прилага  правописната  норма  на   съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

2. Литературни компетентности:

• Разбира условния характер на художествената литература

• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история

• Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.

• задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.”

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

Критерии за оценяване на матура:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2018 и кандидат-студенти 2018″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations