Blog

Учебно – изпитна програма
по Математика
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017 ГОДИНА

1. Цели на НВО в VII клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците
– диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от VII клас;
– мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието;
– установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по математика, определени в учебната програма за съответния клас;
– установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на прогимназиалния етап по математика, определени в държавния образователен стандарт за общо образователна подготовка;
– използване на резултатите от НВО по математика като балообразуващ елемент при приемането на ученици в VIII клас.

2. Учебно съдържание:
Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.
Области на компетентностите /  Теми от учебното съдържание:

Числа. Алгебра
– Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;
– Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи;
– Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;
– Разлагане на многочлени на множители;
– Линейни уравнения с едно неизвестно ax +b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
– Модулно линейно уравнение от вида ;
– Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

Фигури и тела. Измерване.
– Лице и периметър на равнинни фигури;
– Многоъгълник. Правилен многоъгълник;
– Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;
– Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида);
– Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо)
– Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
– Успоредни прави – признаци и свойства;
– Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
– Еднакви триъгълници. Питагорова теорема;
– Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
– Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
– Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса;
– Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
– Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат;

Елементи от вероятности и статистика
– Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики;
– Множества и операции с тях;
– Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.

Логически знания. Моделиране
– Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност;
– Средноаритметично на две и повече числа;
– Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

3. Вид и времетраене на изпита:
– Изпитът от НВО е писмен.
– Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи.
– Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

4. Видове задачи:
– 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
– 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
– 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитикосинтетичен характер.

4.1. Примерна задача с кратък свободен отговор:
В библиотека доставили S на брой помагала по три учебни предмета – математика, литература и чужд език. Ако помагалата по математика са х на брой, по литература са с 5 по-малко от математическите, а по чужд език – с 5 повече от половината на математическите, то:
А) изразете и запишете чрез х броя на помагалата по литература и по чужд език;
Б) изразете и запишете чрез x броя на помагалата S и приведете израза в нормален вид;
В) пресметнете и запишете броя на помагалата по трите учебни предмета, ако S = 200.

* (Примерните задачи са от НВО през 2019 г.)

5. Оценяване
Максималният брой точки от теста е 100.
Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

[su_box title=”В помощ на кандидат-гимназистите” box_color=”#4f8185″]