friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Учебно – изпитна програма
по Български език и литература
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2002 ГОДИНА

1. Цели на Национално Външно Оценяване (НВО) в VII клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

  • диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от VII клас;
  • мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието;
  • установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас;
  • установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на прогимназиалния етап по български език и литература, определени в държавния образователен стандарт за общо образователна подготовка;
  • използване на резултатите от НВО по български език и литература като балообразуващ елемент при приемането на ученици в VIII клас.


2. Учебно съдържание:

Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Теми от учебното съдържание
1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст
2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст
3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис
4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
5. Думата като лексикално средство в текста
6. Причастия. Деепричастие
7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение
8. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото
9. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
10. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
11. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица
12. Главни и второстепенни части в простото изречение
13. Еднородни части и обособени части в простото изречение
14. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение
15. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебно съдържание, свързано с творби от българската литература и включено в учебните програми за VI и за VII клас.

Теми / Творби и автори
І. Човекът и природата
– „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)
– „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)

ІІ. Човекът и изкуството
– „Косачи“ (Елин Пелин)
– „Художник“ (В. Ханчев)
– Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“

III. Човекът и другите
– Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
– „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)
– „Серафим“ (Й. Йовков)

ІV. Българинът във възрожденския свят
– „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)
– „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
– Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог
– „Една българка“ (Ив. Вазов)
– „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
– „Българският език“ (Ив. Вазов)

V. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
– Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов): откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“
– Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал. Константинов): „Бай Ганьо пътува“
– „Неразделни“ (П. Славейков)
– „Заточеници“ (П. Яворов)
– „По жътва“ (Елин Пелин)
– „По жицата“ (Й. Йовков)

3. Вид и времетраене на изпита
‒ Изпитът от НВО е писмен.
‒ Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26 задачи.
‒ Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

4. Видове задачи:
‒ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;
‒ 1 задача с разширен свободен отговор;
‒ 1 задача за създаване на текст.

Примерни задачи от НВО през 2019 г.
4.1. със структуриран отговор с четири възможности за отговор:
Какво Бай Ганьо счита за „по-практично“ по време на пътуването?
А) Да разговаря с другите.
Б) Да почете книга.
В) Да дремне в купето.
Г) Да разглежда пейзажи.

4.2. задачи с кратък свободен отговор:
Запишете в листа за отговори САМО еднородните части, употребени в изречението.
Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се
крият много магически и религиозни знаци.

4.3. задача с разширен свободен отговор:
Запишете в текст от 3 – 4 изречения какво внушават думите на Бай Ганьо:
Какво ще ù гледам на Виената, град като град…

4.4. задача за създаване на текст:
Дидактическа задача: Прочетете текста (неизучавана художествена творба) и напишете подробен преразказ от името на неутрален разказвач/от името на посочен герой.

5. Оценяване
Максималният брой точки от теста е 100.
Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Резултатът от националното външно оценяване в края на VII се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations