Съдържание, структура и форма на активните и пасивните счетоводни сметки

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

По отношение на връзката им със счетоводния баланс сметките се делят на две групи: активни и пасивни.
АКТИВНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ са предназначени за отчитане на измененията настъпили в активите на предприятието.Те съдържат следните ЕЛЕМЕНТИ:

 • Начално салдо(остатък,състояние).То винаги е дебитно.Взема се от лявата страна-„АКТИВ”на счетоводния баланс и се записва в лявата страна-„ДЕБИТ” на сметката.
 • Дебитни обороти.Същите са предназначени за отразяване на увеличенията,които настъпват в обекта за който е открита счетоводната сметка и представляват сумите на стопанските операции, отразени по дебита на сметката.
 • Кредитни обороти.Те са предназначени за отразяване на намаленията в обекта,за който е открита счетоводната сметка и представляват сбора на стопанските операции,отразени по кредита на сметката.
 • Дебитен сбор.Установява се в края на периода и се получава като към началното дебитно салдо се прибавят дебитните обороти.
 • Кредитен сбор.Той е равен на сумата от кредитните обороти.
 • Крайно салдо .Получава се като разлика между дебитния сбор и кредитния сбор и се записва в дебита на сметката.

При активните сметки има две възможности:
ПЪРВАТА, се състои в това,че винаги дебитния сбор превишава кредитния сбор.
ВТОРАТА, показва равенство между дебитния сбор и кредитния сбор.

Активните сметки не могат да остават с крайно кредитно салдо,защото това би означавало да се отрази в кредитната им страна намаление на отчитаните в тях средства в по-голям размер от първоначално постъпилите или налични такива.Например,наличните парични средства в лева и по сметка”Разплащателна сметка”могат да се увеличават
непрекъснато, но тегленето на парични средства за различни нужди се ограничава до размера на наличните средства.
МОДЕЛЪТ на активните счетоводни сметки, изобразяващ разположението на елементите ,съставляващи неговото съдържание има следния вид.

model-1

Където:
Н.с. – начално салдо;
Д.О.-дебитни обороти;
К.О.-кредитни обороти
Д.С.-дебитен сбор;
К.С.-кредитен сбор;
К.с.-крайно салдо

ПАСИВНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ са предназначени да отразяват измененията,които настъпват в пасивите на предприятието,Те съдържат следните ЕЛЕМЕНТИ:

 • Начално салдо(остатък,състояние).Винаги е кредитно.Взема се от дясната страна-„Пасив”на счетоводния баланс и се записва в дясната страна-„Кредит” на сметката.
 • Дебитни обороти.Те са предназначени за отразяване на намаленията в обекта,за който е открита пасивната счетоводна сметка.
 • Кредитни обороти.Същите са предназначени за отразяване на увеличенията,които настъпватв обекта за който е открита сметката.
 • Дебитен сбор.Установява се в края на периода и е равен на сумата от дебитните обороти.
 • Кредитен сбор.Установен в края на периода,той се получава като към началното кредитно салдо се прибавят кредитните обороти.
 • Крайно салдо.Получава се като разлика между кредитния сбор и дебитния сбор и се записва в кредита на съответната сметка.

При пасивните счетоводни сметки също има две възможности:
ПЪРВАТА се състои в това,че кредитния сбор винаги превишава дебитния сбор.
ВТОРАТА, показва равенство между кредитния сбор и дебитния сбор.Ако е налице такова равенство се казва, че сметката няма салдо,и че е изравнена.Пасивните счетоводни сметки не могат да останат с крайно дебитно салдо.Ако се получи крайното им салдо в дебита,тогава причината следва да се търси в погрешно нанесена сума;погрешно написана сума в срещуположната страна на счетоводната сметка или грешно съставена счетоводна статия.
МОДЕЛЪТ на пасивните счетоводни сметки,изобразяващ разположението на елементите,съставляващи неговото съдържание има следния вид:
model-2
Където:
Н.с.-начално салдо;
Д.О.-дебитни обороти;
К.О.-кредитни обороти;
Д.С.-дебитен сбор;
К.С.-кредитен сбор;
К.с.-крайно салдо.
При прекратяване на записванията по дадена счетоводна сметка и посочване на крайното й салдо в срещуположната ,по-слаба страна с цел изравняване на дебитния с кредитния сбор, сметките се приключват.
Активните сметки се приключват,като тяхното крайно салдо се записва в срещуположната кредитна страна, и е прието да се нарича КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКАТА,за по-кратко САЛДО ЗА УРАВНЕНИЕ.
Пасивните сметки се приключват,като тяхното крайно салдо се записва в дебитната страна и се нарича КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКАТА(САЛДО ЗА УРАВНЕНИЕ)
Сметките се приключват само в края на отчетния период(31 декември).Възможно е приключване да се наложи при ликвидация на предприятието,сливане на две или повече предприятия в едно и т.н.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели
 

[sg_popup id=8]