Система на счетоводните сметки

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

schetovodstvo-2Системата на счетоводните сметки като елемент на методологията на счетоводството.

Същност и видове счетоводни сметки. Счетоводните сметки представляват ФОРМА на счетоводно пресмятане и СРЕДСТВО ,чрез което се отразяват в обобщен вид измененията, които настъпват в активите и пасивите в резултат на протекли стопански процеси.По принцип за всеки конкретен обект на отчетността се създава самостоятелна счетоводна сметка. В по-голямата част от случаите сметката носи наименованието на обекта, за който е предназначена.Счетоводните сметки не могат да съществуват самоцелно ,тъй като обектите за които се създават са взаимосвързани.Това ги обединява в система,която е подчинена на балансовото обобщаване.Чрез съставянето на счетоводния баланс периодично се получават обобщени данни за състоянието на отчетните обекти,,а чрез счетоводните сметки могат да се проследят измененията в обектите,както през даден отчетен период,така и в началото и в края на периода и в всеки отделен момент.

Например,чрез сметка”Материали”,която служи за отразяване на различни видове материали,се отчитат получените в предприятието материали и вложените в производството такива и т.н.

В обектите на отчитането настъпват изменения в резултат на протичащи стопански операции.Това е наложило счетоводните сметки да бъдат построени така,че с тяхна помощ нагледно да се отразяват тези изменения.Поради това всяка счетоводна сметка има форма на таблица с две части(страни).
шифър и наименование
на счетоводната сметка

Дебит Кредит
–––––––І–––––––
І
І
І
І

Прието е лявата част на сметката да се нарича ДЕБИТ,дясната КРЕДИТ.Тези две наименования имат латински произход.Дебит произлиза от латинската”debere” и означава”той дължи,има да дава”.Кредит от латинската „kredere” , и означава „той вярва, има да получава”.Тези наименования са били въведени в ранния период на развитие и до днес наименованията се запазват.Едната страна на сметката служи за отразяване на увеличенията ,а другата за отразяване на намаленията ,като двете страни се използват различно при настъпилите промени в активите и пасивите.В активите за
които се създават активни счетоводни сметки началното състояние,всички увеличения и крайното състояние се отразяват в дебита,а намаленията в кредита.При пасивите респ.пасивните счетоводни сметки началното състояние,всички увеличения и крайното състояние се отразяват в кредита,а намаленията в дебита.
В счетоводството,за да може нагледно да се използват счетоводните сметки,те трябва да се открият .ОТКРИВАНЕТО на сметките става по два начина:

  • В началото на отчетния период по данни на счетоводния баланс;
  • През отчетния период,чрез записване по тях на първата засегнала ги извършена стопанска операция.І

Остатъците по сметките показващи състоянието на отчетния обект в началото и края на периода, е прието да се наименоват с термина САЛДО(остатък, състояние).Остатъкът в началото на периода, се нарича начално салдо или начално състояние.Остатъкът в края на периода се нарича крайно салдо или крайно състояние.Активните счетоводни сметки се откриват с начално дебитно салдо,а пасивните с начално кредитно салдо.
Еднородните изменения,които настъпват в дадена счетоводна сметка,се наричат ОБОРОТИ.Ако са записани в дебита-дебитни обороти,а ако са в кредита-кредитни обороти.Записванията на измененията, т.е. на стопанските операции по дадена счетоводна сметка се нарича водене(завеждане) на сметката

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели
 

[sg_popup id=8]