Blog

Кратка информация относно изпита за кандидат-гимназисти

Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

 Вид и времетраене на изпита:
– Изпитът от НВО е писмен.
– Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи.
– Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

Оценяване
Максималният брой точки от теста е 100.
Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Примерни тестове по Математика за кандидат-гимназисти

БЕЗПЛАТЕН Тест 1тест и отговори

Тест 2тест и отговори

Тест 3тест и отговори

Тест 4тест и отговори

Тест 5тест и отговори

Тест 6 тест и отговори

Тест 7тест и отговори

Тест 8тест и отговори

Тест 9 тест и отговори

Тест 10тест и отговори

Тест 11тест и отговори

[su_box title=”В помощ на кандидат-гимназистите” box_color=”#4f8185″]