Blog

Възпроизводството на себеподобни е основно свойство на живите организми и е неразривно свързано с процеса размножаване. Размножаването осигурява непрекъснатостта на живота. Чрез него съхраняваната в клетъчното ядро наследствена информация се предава на поколенията.
Съществуват два основни типа на размножаване – безполово и полово.
Повечето многоклетъчни животни се размножават по полов начин. За този тип размножаване са необходими два родителски организъма-мъжки и женски. Те образуват специализирани полови клетки гамети. При оплождането женската полова клетка-яйцеклетката, се слива с мъжката полова клетка- сперматозоида. Образува се оплодена клетка,наречена зигота. Зиготата вече е организъм в начален стадий на своето развитие.
При безполовото размножаване не се образуват специализирани полови клетки,начало на новия организъм дават телесните клетки. Полученото потомство е напълно еднакво както помежду си, така и с изходната родителска клетка.

Между половите и соматичните клетки съществуват различия.

  1. Сперматозоидите и яйцеклетките мат хаплоиден хромозомен набор, а соматичните клетки –диплоиден.
  2. При половите клетки съотношението между клетъчното ядро и цитоплазмата е различно от това на соматичните клетки.

Процесът на образуване на високоспециализирани зрели полови клетки се нарича гаметогенеза. Тя протича в половите жлези-семенниците или яйчниците. Процесът на образуване на сперматозоидите се нарича сперматогенеза , а на яйцеклетките – овогенеза. Те протичат по принципно еднакъв начин в три последователни фази.
Фаза на размножаване– започва с поредица от митотични деления на родоначални клетки на половата жлеза. Образуват се голямо количество незрели полови клетки,които запазват диплоидния си хромозомен набор. При женските индивиди на бозайниците тази фаза завършва още преди раждането им.
Фаза на нарастване– половите клетки увеличават размерите си. Тази фаза е особено силно изразена при женските полови клетки,които многократно увеличават размерите си. При нарастването те се запасяват с резервни хранителни вещества- жълтък,необходим за изхранване на бъдещия зародиш.
Фаза на зреене– след като нараснат,половите клетки преминават във фазата на зреене. През тази фаза протича най-същественият процес на гаметогенезата-мейотичното делене. То има две важни следствия:

  • от незрели диплоидни (2n) полови клетки се получават зрели хаплоидни (n) гамети.
  • в образуваните клетки се извършва прекомбиниране на хромозомите,което увеличава генетичната изменчивост на потомството.

Фаза на формиране – тя протича само при сперматогенезата. През нея незрелите гамети се оформят до сперматозоиди. Зрелият сперматозоид се състои от главичка,шийка, свързваща част и опашка.

Различията между спермато- и овогенезата засягат времетраенето на отделните фази и устройството и функцията на гаметите.

  1. Фазата на размножаване при сперматогенезата е по-продължителна и по-интензивна-образуват се повече клетки.
  2. Нарастването на женските гамети е много по-продължителен процес,през който се натрупват повече хранителни вещества.
  3. При сперматогенезата се извършва равномерно разпределение на цитоплазмата между дъщерните клетки и от една незряла полова клетка се получават 4 малки , но равностойни хаплоидни гамети.
  4. При овогенезата разпределението на цитоплазмата е неравномерно. От една незряла полова клетка се образува само една зряла яйцеклетка и три малки клетки които в последствие загиват.


oplojdaneПроцесът на сливане на яйцеклетката и сперматозоид,при който се образува нова клетка- зигота, се нарича оплождане.

Чрез него се възстановява диплоидният хромозомен набор , но вече с обогатена наследствена информация. При оплождането се формира генотипът,който определя пола на бъдещия организъм.
Насочването на сперматозоидите към яйцеклетките се дължи на специфични вещества, отделяни от яйцеклетката. Те привличат сперматозоидите. Достигнали яйцеклетката,сперматозоидите отделят ензим,който разрушава външната й обвивка. Обикновено в яйцеклетката проникват един или няколко сперматозоида. Проникването се прекратява от образувалата се около клетката плътна обвивка. Главичката на проникналия в цитоплазмата на яйцеклетката сперматозоид увеличава размерите си. Неговото ядро се придвижва към ядрото на яйцеклетката и се слива с него. Ако в яйцето са проникнали повече от един сперматозоиди,оплождането извършва само един. Другите се разрушават.
В зависимост от това,къде се извършва оплождането то бива вътрешно и външно.

Външното оплождане се осъществява във водна среда. При водните животни сперматозоидите и яйцеклетките се изхвърлят във водна среда по едно и също време в непосредствена близост и в голямо количество.

Вътрешното оплождане е характерно за сухоземните животни. При тях външната среда е неблагоприятна за съществуването на полови клетки. Наред с органите за образуване на полови клетки-семенници и яйчници – се появяват и органи за натрупване и отвеждане на половите клетки.

Половите процеси– гаметогенеза и оплождане- са единен физиологичен механизъм, чрез който се запазва специфичният брой хромозоми в клетките на всеки биологичен вид. При оплождането се обединяват хромозомите, а следователно и генетичната информация на две различни клетки, в повечето случаи от два различни индивида. Създава се нова наследствена информация и възможност за появата на нови белези. Това увеличава съществено приспособените възможности на организмите и е предпоставка за тяхната еволюция.