toggle menu

Blog

SUУниверситетът е първото българско висше училище

Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция.

Открийте за себе си най-големия и модерен учебен научноизследователски център в България с 94 специалности в областта на хуманитарните и природо-математическите науки.

Софийският университет е първият български университет, създаден на основата на открития на 1 октомври 1888 г. Висш педагогически курс при Софийската мъжка класическа гимназия. Много скоро курсът е трансформиран във Висше училище чрез гласувания на 8 декември с.г. в Народното събрание закон, влязъл в сила на 1 януари 1889 г., когато е публикуван Указ № 159 на княз Фердинад в Държавен вестник. През 1904 г. със закон и указ Висшето училище е преустроено в Университет, носещ името на големите негови дарители-родолюбци – “Български университет братя Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово”. От 1902 г. е учреден празникът на патрона на университета св. Климент Охридски. От началото на 1935 г. Софийският университет официално започва да носи името на своя патрон и то е изписано върху фасадата на сградата на Ректората.
През цялата си стогодишна история Софийският университет е бил и продължава да е национално средище за висше образование и научни изследвания с фундаментален и приложен характер. Днес той е най-големият и модерен учебен и научноизследователски център в България и обхваща 16 факултета с 92 специалности.
Сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, построена със средствата на двамата дарители – братята Евлоги и Христо Георгиеви, е една от архитектурните забележителности на София. Днес тя заема 36 000 кв. м разгърната застроена площ, има 324 помещения, от които 65 аудитории с 6000 места.
В структурата на Софийския университет са включени следните основни звена: Факултет по славянски филологии, Факултет по класически и нови филологии, Исторически факултет, Философски факултет, Юридически факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация, Факултет по педагогика, Факултет по начална и предучилищна педагогика, Геолого-географски факултет, Физически факултет, Факултет по математика и информатика, Химически факултет, Биологически факултет, Стопански факултет, Богословски факултет, Медицински факултет, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Департамент за езиково обучение, Департамент по спорт, Институт за немски хуманитарни и социални науки „Германикум“, Национален лицей за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ и Национален природо-математически лицей „Акад. Л. Чакалов“.
През учебната 2006/2007 г. в Софийския университет са обучавани 25 378 студенти, от които в бакалавърски програми 17 511 (16 418 български студенти и 1093 чужденци) и в магистърски програми 7857 (7638 български студенти и 219 чужденци). Броят на докторантите е 969 (832 български докторанти и 137 чужденци).
В Софийския университет работят голяма част от най-добрите български специалисти във всички области на природо-математическите и хуманитарните науки. На постоянен трудов договор са 1598 преподаватели. От тях академици са 2, член-кореспонденти на БАН – 4, професори -192, доценти – 594, асистенти – 809, ст.н.с. II ст. – 2, преподаватели – 1. Сред тези преподаватели има 209 доктори на науките и 928 доктори. Научноизследователската дейност на преподавателите от Софийския университет е съставна част от учебния процес със студентите. По своя характер тя не се управлява, а се подпомага от ректорското ръководство. Тъй като научноизследователската дейност е една от най-специфичните дейности в работата на университетския преподавател, тя трябва да запази своя индивидуален характер. Тази дейност е задължително условие за модерността на съответния преподавател, лаборатория, научен център, факултет. Данните за периода 2001–2005 г. предлагат една изключително динамична картина на подем и органично сливане между преподавателски процес и изследователска дейност: участие в национални конференции, школи и други – 3638, участия в международни форуми – 3579, издадени монографии – 712, учебници, съставителство на научни сборници и енциклопедии – 1821, публикувани студии, статии, обзори – 10 385.
Като самостоятелен раздел от глобалната стратегия на Университета е развитието на международната дейност. Чрез нея в значителна степен се стимулират научните изследвания и се подпомага и усъвършенства учебният процес. Университетът има договорни отношения с над 80 университета от различни страни, стотици съвместни участия в международни проекти от различен тип и многостранни лични контакти с колеги от целия свят.
Програмата „Сократ“ стартира в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 1999/2000 г., след като е одобрен и финансиран институционалният договор от Европейската комисия. Софийският университет е водещ в страната по брой участници в студентската и преподавателската мобилност и утвърждаването на европейското пространство на висшето образование.
С подписването на новата Еразъм Харта през 2007 г. и пълноправното членство на България в Европейския съюз Университетът ще продължи активно да участва в изпълнението на обогатената и предоставяща нови образователни възможности европейска програма “Учене през целия живот”.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ‘СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ'” box_color=”#3337a5″]

  • телефон: (02) 9308 380, (02) 9308 400
  • факс: (02) 9460 255
  • адрес: 1504 София, бул. “Цар Освободител” 15
  • сайт: www.uni-sofia.bg[/su_box]