Ненаситени въглеводороди – Алкени и Алкани – Доклад

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

НЕНАСИТЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ – АЛКЕНИ И АЛКИНИ. ХОМОЛОЖЕН РЕД, НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗОМЕРИЯ, СВОЙСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

І. Понятие за ненаситени въглеводороди
Въглеводороди, които съдържат в молекулата си двойни или тройни връзки. Те се получават, когато два или три водородни атома се отделят, и свободните електрони, се свързват помежду си. Получената сложна връзка обуславя участието им в присъединителни реакции.

ІІ. Строеж
stroej-11. При алкените между два въглеродни атома се образува двойна (-сигма и -пи) връзка. Валентният ъгъл при двойната връзка е 120 градуса.

2. В молекулите на алкините между въглеродните атоми съществува тройна връзка. Валентният ъгъл става 180 градуса.

ІІІ. Хомоложен ред и наименования

alkeni-alkini

Наименованията на алкените и алкините се образуват от тези на алканите, като окончанието –ан се замести с –ен или –ин. С цифра, поставена пред наименованието, се означава мястото на двойната или тройната връзка, като номерирането на въглеродните атоми започва от този край на веригата, до който е по-близо двойната или тройната връзка.

ІV. Изомерия
1. Верижна – въглеводородите се различават по вида на веригата си.
2. Позиционна – въглеводородите се различават по мястото на двойната или тройната връзка – С ? С

pozicionna-11-бутен                                      2-бутен                                 2-метилпропен

Първият и последният се различават по вида на веригата си. Те са верижни изомери. Първият и вторият се различават по мястото на двойната връзка – те са позиционни изомери.

V. Свойства – обуславят се от строежа им
1. Присъединителни реакции – характерни, поради наличието на сложна връзка. При алкините се извършват на два етапа. Реакции при които свързването на две вещества водят до получава на един единствен продукт.
2. Горене
3. Полимеризация
4. Окисление – обезцветяват разтвор на KMnO4
5. Заместителни реакции – само за някои алкини

VІ. Етен (етилен) – C2H4

1. Физични свойства: безцветен газ, без миризма, по- лек от въздуха и малкоразтворим във вода.

2. Химични свойства:
а) хидрогениране (присъединява водород) – в присъствие на катализатор никел при загряване двойната връзка се разкъсва и се получава етан: CH2=CH2 + H– H –> CH3 – CH3
б) присъединяване на халогенен елемент (Br):
CH2=CH2 + Br –Br –> Br–CH2–CH2 – Br 1,2 дибромоетан
в) присъединяване на халогеноводород:
CH2=CH2 + Н–С? –> CH3–CH2 –С?  хлороетан
г) хидратация (присъединяване на вода)
CH2=CH2 + Н–ОН –> CH3–CH2 –ОН етанол
д) горене C2H4 + 3O2 –> 2CO2 + 2H2O + Q
е) полимеризация – при висока температура, повишено налягане и в присъствие на катализатор
молекулите на етена се свържат помежду си в много дълги вериги (макромолекули). Получава се пластмасата полиетилен: n CH2=CH2 –> (– CH2 – CH2–)n

3. Приложение – използва се за получаване на халогенопроизводни, които са добри разтворители, средства за борба с вредителите в селското стопанство и мн. др. Изходна суровина за получаването на етанол, гликол (влиза в състава на труднозамръзващи течности), спирт, разтворители, полиетилен и други.

VІ. Етин (ацетилен) – C2H2
1. Физични свойства: газ, без цвят и миризма, малко разтворим във вода и е малко по-лек от въздуха
2. Химични свойства – реакциите протичат на два етапа, защото има 2? връзки:
а) хидрогениране – в присъствието на катализатор Ni и при висока температура
СН?СН + Н2 –> CH2 = CH2 + H2 –> CH3 ? CH3
етин                                етен                                  етан

б) присъединяване на халогенен елемент (Cl):
СН?СН + С?2 –> С?–CH = CH–С? + С?2 –> С?2CH – CHС?2
1,2-дихлороетен              1,1,2,2-тетрахлороетан

в) горене – във въздушна среда гори със силно пушлив пламък. При горене в кислородна среда пламъкът е бял, при което се развива висока температура (над 2700о С). Това му свойство се използва при ацетиленовите горелки за рязане и заваряване на метали.
C2H2 + 2,5O2 –> 2CO2 + H2O + Q

г) полимеризация – при пропускане на етин през нажежена тръба протича полимеризация, като се
получава въглеводородът бензен:

 polimerizaciya

д) заместителни реакции – само за тези алкини, които имат тройна връзка в началото:
2СН?С–Н + 2 Na –> 2СН?СNa + H2?

3. Приложение – като гориво за ацетиленовите горелки и за получаване на оцетна киселина,
етилов алкохол, синтетичен каучук, разтворители, лекарства, пластмаси и други.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели
 

[sg_popup id=8]