Имуществото на предприятието като обект на счетоводството

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

schetovodstvoИмуществото на предприятието като обект на счетоводството.

Нормативна уредба на счетоводната отчетност в България.Всяко предприятие се създава и регистрира в съда,за да извършва определена дейност.Счетоводното законодателство разграничава дейностите на обичайна и основна.I Счетоводното законодателство разграничава дейностите на обичайна и основна. Дейността в предприятията е различна както по характер, така и по размери. Независимо от различията те разполагат с определени ресурси, наричани още стопански средства или активи, които са материална основа на осъществяваната дейност. Активите имат конкретен състав на проявление и изпълняват определена роля в стопанския живот – средства на труда, предмети на труда, пари и др.Активите имат конкретен произход( източник наобразуване, на получаване) и целево предназначение.Всеки конкретен актив, с който разполага предприятието, има източник на получаване, наричан капитал и обратно-срещу всяка форма на проявление на капитала съществува актив с конкретно функционално предназначение.

Съвкупността от всички активи, с които разполага дадено предприятие и неговия капитал формират имущественото му състояние.От тук следва изводът, че по счетоводен път се отчита имуществото на всяко предприятие, изразено като статична и динамична величина.Като отчетна категория имуществото на предприятието може да се сведе до: активи(ресурси,стопански средства);капитал(източници на стопански средства);стопански операции и процеси;условни активи и пасиви.

Организационните основи на счетоводството в предприятията са нормативно регламентирани.Те са подчинени на изискванията на Закона за счетоводството, Националните и международните счетоводни стандарти.Постановките в тези нормативни актове са съобразени с директивите на Европейската икономическа общност,което им придава завършеност, трайност и перспективност.При организиране на счетоводството се вземат предвид и постановките на нормативни актове с по-общ характер,като Търговския закон,Закона за кооперациите,Закона за банките,Закона за корпоративното подоходно облагане,Закона за облагане на доходите на физическите лица,Закона за данъка върху добавената стойност,Кодекса за задължителното обществено осигуряване,Данъчния процесуален кодекс,Кодекса на труда и др.,както и приетите в самото предприятие вътрешни правила,норми и процедури за работа.Върховен орган на методологическото ръководство на счетоводната отчетност у нас е Народното събрание.То приема,обнародва и при необходимост коригира основния нормативен акт- Закона за счетоводството и възлага неговото изпълнение на Министерския съвет.Той от своя страна осъществява своята методологическа роля в областта на счетоводството посредством Министерството на финансите.В структурата на министерството има специализирано звено –Управление „Национално счетоводство”.
Към него е формиран Национален съвет по счетоводство,който разработва и приема за утвърждаване национална стратегия по отношение на счетоводството в страната.
Националният съвет приема примерен национален сметкоплан с препоръчителен характер за предприятията до въвеждането на Международните счетоводни стандарти.
Министерството на финансите съгласува националната счетоводна стратегия със Сметната палата и с Националния статистически институт.Така се осигурява единство на отчетността в национален мащаб.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели
 

[sg_popup id=8]