friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Дати за провеждане на изпити в
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” за
кандидат студентска кампания 2016/2017

И през тази година университетът ще даде още една възможност на кандидатстващите, като обявява предварителни дати за следните изпити:

 1. Музика – за специалностите „Педагогика на обучението по музика“, „Музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ : 26 март; 23 април и 14 май 2016 г. от 10.00 ч. в Новата сграда на университета – бул. „България“ № 236, кабинет 509.
 2. Изобразително изкуство – за специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“: 20 април и 18 май 2016 г. от 10.00 часа в Новата сграда на университета – бул. „България“ № 236, кабинет 103.
 3. Тест със събеседване по физика: 16 април 2016 г. (събота) от 10.00 ч. във Физическия факултет – Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24, стая 214, информация: на тел. 032/261 335 или 032/261 270.
 4. Биология: 26 март 2016 г. (събота) от 10.00 часа в Биологическия факултет, ул. „Тодор Самодумов“ № 2, 14. аудитория и 15. аудитория, информация: на тел. 032/261 566.
 5. Предварителни изпити през м. юни 2016 г. 
 • Български език – 1 юни
 • История на България – 2 юни
 • География на България – 2 юни
 • Биология – 2 юни
 • Математика – 3 юни
 • Психология – 3 юни
 • Химия  – 3 юни
 • Теология – 3 юни
 • Английски език – 4 юни
 • Информатика – 4 юни
 • Тест със събеседване по физика – 4 юни

Начало на изпитите – 9.00 часа.

Изпит за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 1 до 4 юни от 14.00 до 17.00 часа в Рек­то­ра­та на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив.

Срокът за приемане на документи за предварителни кандидатстудентски изпити е от 7 март до 20 май 2016 г.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през м. юли конкурсни изпити.
На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в предишни години или дипломиращи се през учебната 2015/2016 година. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят, но не участват в класирането.
С получените оценки кандидатите мо­гат да уча­стват в кла­си­ра­не­то или да се явят от­но­во на съ­щи­те конкурсни из­пи­ти в редовната кампания през юли, ако по­лу­че­на­та оцен­ка не ги за­до­во­ля­ва. При фор­ми­ра­нето на ба­ла за кла­си­ра­не­ се взе­ма по-ви­со­ка­та оцен­ка.
Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, при положение че отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове:  от      15 юни до 30 юни 2016 г. в университета, в бюрата по градове или по интернет (през сайта https://ksk.uni-plovdiv.bg).

Служебни бележки за оцен­ки от пред­ва­ри­тел­ни­те из­пи­ти се по­лу­ча­ват след обявя­ва­нето на ре­зул­та­ти­те от съот­вет­ни­те из­пи­ти, проведени през юли.
Кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (5,50 и по-висока), както и тези,  получили отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, се записват като студенти на ПУ в посочена от тях специалност. Същото се отнася и за кандидат-студенти, издържали предварителните изпити по музика и изобразително изкуство с оценка най-малко „Много добър 5.00“. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.

Записването по този ред става с подаване на кандидатстудентски документи и заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса. Срокът за записване е във времето на прием на документи – от 15 юни до 30 юни 2016 г. В случай, че все още не са получили дипломата си за средно образование, попълват декларация, с която се задължават в срок до 8 юли да я представят. При неспазване на срока те губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране. Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети студенти в ПУ става на 1-во класиране, като формират максимален бал 36,00.

Ако кандидат, записан в дадена специалност с отлични оценки от предварителните сесии, олимпиади, състезания или международни сертификати пожелае да кандидатства и в друга/-и специалност/-и, има право да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове.

Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава. Когато семестриалната такса за новата специалност е по-висока, доплаща разликата.

За участие в предварителните изпити желаещите подават от 7 март до 20 май 2016 г. в Университетския информационен център, в бюрата по градовете или по интернет (през сайта https://www.uni-plovdiv.bg) следните документи:

ДОКУМЕНТИ:
 • декларация (по образец на ПУ);
 • лична карта и ксерокопие на лична карта;
 • квитанция за платена кандидатстудентска такса (заплаща се при подаване на документите).

ТАКСИ:

Таксата за първия предварителен кандидатстудентски изпит е 30 лева. За всеки следващ предварителен кандидатстудентски изпит е 20 лева.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИТЕ КОНКУРСНИ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2016 г.:

 • Български език – 3 юли
 • Ис­то­рия на Бъл­га­рия – 4 юли
 • Английски език – 4 юли
 • Ис­пан­ски език – 4 юли
 • Психо­ло­гия – 5 юли
 • Гео­гра­фия на Бъл­га­рия – 5 юли
 • Химия – 5 юли
 • Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние – 5 и 6 юли
 • Тест със събеседване по физика – 6 юли
 • Френ­ски език – 6 юли
 • Нем­ски език – 6 юли
 • Био­ло­гия – 7 юли
 • Ин­фор­ма­ти­ка – 7 юли
 • Новогръ­цки език – 7 юли
 • Теология – устен – 7 юли
 • Ма­те­ма­ти­ка – 8 юли
 • Изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство – 8 юли
 • Му­зи­ка – 8 юли

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва:

 • Първи кръг – 12 септември
 • Втори кръг – 13 септември
 • Трети кръг – 14 септември

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА.

Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред централната и Новата сграда на университета в деня, предхождащ съответния изпит.

Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да се яви – разпределението се обявява пред Ректората на университета и в интернет.

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час.

На всеки изпит кандидат-студентите трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда:

 • от 15 юни до 30 юни – при подаване на документи в Пловдив;
 • по време на провеждане на кандидатстудентските изпити през юли – от 14.00 до 17.00 часа в Ректората на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатстудентски документи се подават от 15 юни до 30 юни 2016 г. (вкл. в съботите и неделите).

За участие в конкурса кандидат-студентът подава лично или чрез друго лице в Пловдивския университет следните документи:

 1. Заявление до ректора (по образец на ПУ).
 2. Диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата. Завършилите средно образование в чужбина български и чуждестранни граждани представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех на дипломата. Удостоверението се издава от инспектората по образование към МОН по местоживеене след представяне на преведена на български език диплома за средно образование, заверена с печат „APOSTILLE”(оригинал и ксерокопие).ЗАБЕЛЕЖКА:

  Кандидат-студенти с неиздадени до момента дипломи за средно образование могат да подадат документи със служебна бележка от училището, в която са отразени оценките от положените ДЗИ и средния успех от дипломата. Кандидатати се задължават да представят оригинал и ксерокопие на дипломата не по-късно от 8 юли 2016 г. Непредставилите дипломата (оригинал и ксерокопие) не участват в класирането!

 3. Документ за платена такса за кандидатстване (таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит). Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплаща плюс 20 лв.Таксата за кандидатстване се внася, както следва:

       –  в касата на ПУ (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24);

       –  по банков път по банкова сметка на ПУ „Паисий Хилендарски“:

       Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
  сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF

       –  в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи;

       –  през e-pay при подаване на документи по интернет.

 4. Документ за лауреат на национална олимпиада или конкурси и фестивали с конкурсен характер (ако има такъв).
 5. Картон за класиране (по образец на ПУ).
 6. При подаване на кандидатстудентски молби длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на молбата, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана.
 7. Инвалидите с първа и втора група инвалидност (70% и над 70%), военноинвалидите, военнопострадали, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата.

Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.

Корекции на подадени документи поради допуснати технически грешки се извършват в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.

Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).

Документи се подават по един от следните начини:

 1. В Рек­то­ра­та на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив.
 2. Онлайн през сайта на университета: https://ksk.uni-plovdiv.bg
 3. В бю­ра­та на ЦКПИ и НАПС от 15 до 28 юни 2016 г. в посочените градове.

За кан­ди­да­т­ства­щи­те онлайн или в бюрата за спе­ци­ал­нос­ти, изиск­ва­щи из­пит по го­вор­ни и ко­му­ни­ка­тив­ни спо­соб­нос­ти, същият ще се про­веж­да в Плов­див след все­ки кан­ди­да­тс­ту­де­н­тски из­пит от 14.00 до 17.00 ча­са в допълнително посочена зала.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Пловдивски университет Паисий Халендарски” box_color=”#993300″]

 • тел: 032 261 261, 032 261 303
 • адрес: гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” 24
 • E-mail: ztaneva@uni-plovdiv.bg
 • сайт: www.uni-plovdiv.bg 

[/su_box]

love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations