Blog

dnaИзвестно е , че белезите се развиват под контрола на гените,които са разположени в хромозомите на клетъчното ядро.
Алтернативните състояния на един и същ ген се наричат агели. Агелите са различни структурни състояния,които заемат едно и също място в хомоложни хромозоми.
Всяка гамета носи по едно алелно състояние на всеки ген. Тази закономерност е известна като правило за “чистота на гаметите”
Индивид , в който са се съчетали гени в еднакви алелни състояния за даден белег, се нарича хомозиготен.
Индивид , в който са се съчетали гени в различни алелни състояния за даден белег, се нарича хетерозиготен. Алелът, който се проявява външно,се нарича доминантен. Алелът който не се проявява външно в нетерозиготно състояние,се нарича рецисивен.
Съвкупността от всички гени в даден организъм се нарича генотип. Генотипът е наследствената информация на организма. Той определя възможността за проява на белезите.
Съвкупността от всички белези на организма,които се проявяват външно , се нарича фенотип.
По фенотипа на индивидите не може да се съди за хомозиготността или хетерозиготността на хибридните индивиди.
Растения с гладки семена могат да имат генотип RR или генотип Rr. Той може да се определи само по характера на разпадането на хибридното поколение в следващите поколения. Този начин на изследване се провежда при кръстосването на хибридни индивиди от което и да е поколение с рецисивна хомозиготна родителска форма.
Кръстосването на хибрид с индивид,хомозиготен по рецисивния алел, се нарича анализиращо.
Анализиращото кръстосване цели да се установи дали даден фенотип е хомозиготен (RR) ,или хетерозигорен (Rr) . Ако в резултат на такова кръстосване в поколението всички идивиди са с еднакви фенотипове,то анализирания хибриден индивид е хомозиготен (RR). Ако индивидът е хетерозиготен , в поколението ще има разпадане на белега в два фенотипни класа в съотношение 1:1.

При породата кучета “Аляски маламут” се срещат много дребни,приличащи на джуджета индивиди. Известно е ,че те са хомозиготни по рецисивния алел, определящ височината на тялото и затова се използват при анализиращо кръстосване. Индивидът,чийто генотип се определя ,може да бъде както хетерозиготен , така и хомозиготен по алела за височина на тялото.
Ако индивидът с неизвестен генотип е хомозиготен по доминантния алел за височина на тялото,всички индивиди,получени при кръстосването му с куче джудже , ще бъдат фенотипно еднакви.
Индивидът, хомозиготен по рецесивния алел,се нарича анализатор.
Кръстосване , при което се изследва едновременното унаследяване на две двойки алтернативни белези, се нарича дихибридно. При него алтернативните белези се разпадат в F2 в четири фенотипни класа.

Закон за еднообразието на първото хибридно поколение
При кръстосването на два хомозиготни индивида от един вид в F1 се получава еднакво потомство.
Закон за разпадане на белезите във второто хибридно поколение-
При кръстосване на индивиди от F1 получени след кръстосването на два хомозиготни индивида от един вид, се получава разпадане на белезите в F2 в съотношение 3:1 при монохибридното и 9:3:3:1 при дихибридното кръстосване.

Закон за независимото унаследяване на белезите
Белезите се унаследяват и комбинират независимо един от друг. Наред с комбинациите от белези, характерни за родителските форми, във второто хибридно поколение се появяват нови комбинации от белези.
Тези правила принципно са валидни за всички организми. При организми,които се размножават по полов път, те са валидни за гените, разположени в автозомите.