Blog

Балкански полуостров

Балканите често са споменавани в международната политика, история, икономика и култура. Но твърде често не се знае достатъчно за тяхната география, за фактическата им принадлежност към Европа и приноса им за развитието на човешката и европейската цивилизация.

1. Географско положение, граници и големина

Балканският полуостров е част от Южна Европа, която включва три¬те големи полуострова – Пиринейски, Апенински и Балкански. Той е раз¬положен в близост до континента Азия – от него го отделят Черно море, Мраморно море, протоците Босфора и Дарданелите и Бяло (Егейско) море.

В близост до Балканския полуостров е и континентът Африка. На Балканския полуостров са разположени изцяло европейските страни България, Гърция, Македония, Албания и Босна и Херцеговина, преобла¬даващата част от Югославия, по-голямата част от Република Хърватска, голяма част от Словения. Малки части от територията на полуострова за¬емат в североизточната част Румъния (Северна Добруджа), в югоизточ¬ната – Турция (Източна Тракия), и в най-западните части – Италия (ра¬йона на гр. Триест).Името си Балканският полуостров е получил поради преобладава-щия си планински релеф от турското име на Стара планина – Балкан, ко¬ето означава планина. Като синоним на Балкански полуостров се изпол¬зва „Балкани”.

На север Балканският полуостров е широко свързан с Централна (Средна) Европа. Северната му граница започва от Триесткия залив на Адриатическо море и на север продължава по реките Изонцо и Соча до Юлийските Алпи. Там се прехвърля в долините на Сора и Сава и на из¬ток по течението на река Сава и на река Дунав достига до Черно море. За източна граница служат вътрешните морета Черно, Мраморно и Бяло (Егейско) и протоците между тях – Босфорът и Дарданелите. Южната граница на Балканския полуостров е тясно свързана с източната част на Средиземно море и по-конкретно с Критско море. На запад Балканският полуостров граничи с Адриатическо и Йонийско море и широкия Отрантски проток.На север Балканският полуостров е най-широк, а на юг се стеснява. В северната си част той има ширина от 1280 км между Триесткия залив на Адриатическо море и делтата на река Дунав в Черно море. Това му придава клинообразна форма. От север на юг най-голямото му разстоя¬ние между пролома Железни врата и нос Матапан в полуостров Пелопо¬нес е 930 км.

Географски към Балканския полуостров се отнасят и мно¬жеството острови около него, особено по западното, южното и част от из¬точното крайбрежие. Общата площ на полуострова е 505 578 км2, от които 21 500 км2 или 4,25 % са островите. Той заема трето място по площ сред полуостровите в континента Европа след Скандинавския и Пири-нейския полуостров.

Балкански държави

Като цяло, държавите на Балканският полуостров се делят на три групи:

 • Държави изцяло разположени на Балканите
 • Държави, на които по-голямата част от териториите им са на Балканите
 • Държави, които имат съвсем малка територия на Балканите

Държави изцяло разположени на Балканите

 • Флаг на Албания Албания
 • Флаг на Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина
 • Флаг на България България
 • Флаг на Гърция Гърция
 • Косово Косово
 • Флаг на Република Македония Република Македония
 • Флаг на Черна гора Черна гора

Държави, на които по-голямата част от териториите им са на Балканите

 • Флаг на Сърбия Сърбия – 73% от територията
 • Флаг на Хърватия Хърватия – 49% от територията
 • Флаг на Словения Словения – 27% от територията

Държави, които имат съвсем малка територия на Балканите

 • Флаг на Португалия Румъния – 9% от територията (областта Северна Добруджа).
 • Флаг на Турция Турция – 8% от територията (областта Източна Тракия).
 • Флаг на Италия Италия – 0.2% от територията (Провинцията Триест).