16 хил. ученици напуснали училище през 2015/2016-а

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

През учебната 2015/2016 година 16,4 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, от които 14,3 хил. в основното образование.

Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 7.4 хил., или 45%, следван от дела на напуснали по семейни причини – 5.8 хил., или 35.6%, и на напусналите поради нежелание да учат – 10.5%. Това сочи годишното изследване, направено от Националния статистически институт (НСИ),

През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 224.4 хил. деца, или с 3.3% по-малко в сравнение с предходната година. Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 24.4 и 20.6 хил. ученици. Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 249.9 хиляди.

Предучилищно образование

Към 1 декември миналата година в страната функционират 1894 самостоятелни детски градини с директор, или със 108 по-малко в сравнение с предходната година. В тях са записани 224.4 хил. деца, от които 116.2 хил., или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 3.3%.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям – 157, а за селата – 59. Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 25 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.9 хил., като в сравнение с предходната учебна година намалява с 511 души, или с 2.5%. През учебната 2016/2017 година в страната функционират 93 лицензирани частни детски градини, които са посещавани от 3838 деца, или 1.7% от записаните в детските градини.

Общо образование

Към 1 октомври 2016 г. учебни занятия се водят в 1990 общообразователни училища, от които 145 начални, 1291 основни, 4 прогимназии, 128 гимназии и 422 средни училища (СУ). В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 24 поради закриване или преобразуване.

Учениците са 605.7 хил., от които 100.5 хил. са записани в училища в селата. В сравнение с предходната учебна година учениците в тази образователна програма се увеличават с 3.5 хил., или с 0.6%. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

През 2016 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 47.8 хил., а средно образование – 24.4 хил. ученици.

83.1% от децата от I до IV клас учат чужд език, а най-голям е делът на изучаващите английски език – 91.3%.

Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2016/2017 година са 47.9 хил., или с 2.6 хил. повече в сравнение с предходната година.

От тях 93.6% са с високо образование – „бакалавър“ или „магистър“. В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.0% от общия брой на учителите.

Частните училища в страната към 1 октомври 2016 г. са 75 частни, от които 8 начални, 31 основни, 22 гимназии и 14 средни училища (СУ). В тях са записани общо 8493 ученици, или 1.4% от общия брой на учениците в общото образование.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2016/2017 година се осъществява в 22 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 373 професионални гимназии и 35 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 131.4 хил. и в сравнение с предходната учебна година намалява с 4.1 хил., или с 3.1%.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.0% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучаващи „Технически науки и технически професии“ – 28.5%, следван от този на учениците в „Услуги за личността“ – 17.7%.

Висше образование

През учебната 2016/2017 година общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, е 249.9 хил., което е с 16.8 хил. или с 6.3% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Университети и специализирани висши училища – образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“

През учебната 2016/2017 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ в университетите и специализираните висши училища се обучават 232.9 хил. души, като от тях 31.3 хил. или 13.5%, са записани в частни висши училища. В сравнение с предходната учебна година броят на учащите в частни висши училища намалява с 3.3 хил. или с 9.5%.

През учебната 2016/2017 година студентите – български граждани са 219.9 хил. или 94.5% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, и в сравнение с предходната година техният брой намалява със 17.0 хил. Чуждестранните студенти са 12 916, което е с 13.5% повече спрямо 2015/2016 учебна година.

Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция – 26.9%, следван от тези от Турция – 14.3%, Великобритания – 11.9%, и Германия – 8.1% от общия брой чуждестранни студенти.

Според данните повече студенти са избрали мобилно образование – от 11 147 души през 2012/2013 на 13 042 души през 2016/2017 учебна година, или със 17.0%. През учебната 2016/2017 година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 21.5 хил.

Образователно-квалификационна степен „бакалавър“

През учебната 2016/2017 година за придобиване на бакалавърска степен се обучават 155.2 хил. студенти, от които 52.0% са жени. От общия брой студенти 14.4% са записани в частни висши училища.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите от област „Стопански науки и администрация“ – 22.2%, следвани от областите „Технически науки и технически професии“ – 15.1%, и „Науки за обществото и човешкото поведение“ – 11.6%. Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в областите „Природни науки“ – 0.8%, и „Математика и статистика“ – 0.3%.

За учебната 2016/2017 година в бакалавърска степен са приети 38.5 хил. нови студенти, като новоприетите жени са 19.5 хил., или 50.5%.

През 2016 г. у нас тази степен са завършили 30.9 хил. студенти, от които 18.4 хил., или 59.5% са жени. Най-висок е относителният дял на дипломиралите се от следните области на образованието: „Стопански науки и администрация“ – 29.9%, „Науки за обществото и човешкото поведение“ – 15.7%, и „Технически науки и технически професии“ – 11.6%.
В частни университети са се дипломирали 18.0% от всички дипломирани в ОКС „бакалавър“.

Образователно-квалификационна степен „магистър“

През учебната 2016/2017 година за придобиване на магистърска степен в университетите и специализираните висши училища се обучават 77.6 хил. души, от които 57.6% са жени. Българските граждани са 88.6% от всички записани, а 9.0 хил., или 11.6% от студентите в тази степен, се обучават в частни висши училища.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите от област „Здравеопазване“ – 23.8%, следвани от областите „Стопански науки и администрация“ – 18.6%, и „Право“ – 12.8%. Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в областите „Журналистика, масова комуникация и информация“ – 0.4%, „Природни науки“ – 0.3%, и „Математика и статистика“ – 0.1%.

За учебната 2016/2017 година новоприетите в програми за придобиване на магистърска степен след завършено средно образование са 6.5 хил., от които малко над две трети (69.2%) са български граждани .

През 2016 г. в България висше образование, степен „магистър“, са завършили 25.6 хил. студенти, от които почти две трети (64.2%) са жени.

Най-висок е относителният дял на дипломиралите се от следните области на образование: „Стопански науки и администрация“ – 32.1%, „Науки за обществото и човешкото поведение“ – 11.0%, и „Подготовка на учители и науки за образованието“ – 10.2%. Най-нисък е относителният дял на дипломираните в областите „Опазване на околната среда“ – 0.7%, „Журналистика, масова комуникация и информация“ – 0.6%, „Ветеринарна медицина“ – 0.3%, и „Математика и статистика“ – 0.1% от общия брой дипломирани в ОКС „магистър“.

В частни университети са се дипломирали 13.2% от всички дипломирани в степен „магистър“.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели
 

[sg_popup id=8]