График, документи и такси за кандидатстване в УНСС 2016

Информация за кандидатстудентска кампания 2016

Предварителни изпити

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование предходни години, така и завършващи през 2016 г. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН Единен Приемен изпит и електронен тест по чужд език (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ)

№ на сесия

Подаване на документи Време за явяване на изпити

1

 от 5 октомври до 23 октомври  от 26 октомври

2

 от 26 октомври до 13 ноември  от 16 ноември

3

 от 16 ноември до 4 декември  от 9 декември

4

 от 5 януари до 22 януари  от 25 януари

5

 от 25 януари до 12 февруари  от 15 февруари

6

 от 15 февруари до 11 март  от 14 март

7

 от 14 март до 8 април  от 11 април

8

 от 11 април до 5 май  от 9 май

9

 от 9 май до 10 юни  от 13 юни

Забележка: За предварителните сесии на ЕлЕПИ, чиито дати съвпадат с провеждането на текущ контрол, редовни и поправителни сесии в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, графикът на използване на Тестовия център се определя динамично.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ЕПИ и тест по чужд език

Подаване на документи

 Дати на изпитите

Първа предварителна сесия

от 15 февруари до 09 март 2016 г.

 13 март – неделя
 9.00 Български език и литература
14.00 География на България
 20 март – неделя
 9.00 Математика
14.00 История на България
 27 март – неделя
14.00 Английски, Немски, френски, испански и руски език

Втора предварителна сесия

от 14 март до 06 април 2016 г.

 10 април – неделя
 9.00 Български език и литература
14.00 География на България
 17 април – неделя
 9.00 Математика
14.00 История на България


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2016г.
Подаване на документи за редовната  изпитна сесия от 13 юни до 1 юли 2016 г.

Български език и литература – редовен изпит
06 юли. 2016 г.

Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски) – редовен изпит
07 юли. 2016 г.

Журналистика (писмен) – редовен изпит
08 юли. 2016 г.

История на България – редовен изпит
09 юли. 2016 г.

География на България – редовен изпит
10 юли. 2016 г.

Математика – редовен изпит
11 юли. 2016 г.

Журналистика (устен) – редовен изпит
12 юли. 2016 г.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

Работно време на комисиите за прием на документи:

от понеделник до петък от 8.00 до 16.30
събота – 27 юни от 8.00 до 14.00

Обявяване на резултатите

Обявяване на първо класиране с резерви
15 юли. 2016 г.

Потвърждаване или записване на класираните и резервите
Начало 18 юли. 2016 г.
Край 21 юли. 2016 г.

Обявяване на второ класиране с резерви
25 юли. 2016 г.

Записване на класираните от второ класиране
Начало 26 юли. 2016 г.
Край 28 юли. 2016 г.

Обявяване на трето класиране
Начало 30 юли. 2016 г.
Край 31 юли. 2016 г.

Записване на класираните от трето класиране
Начало 01 авг. 2016 г.
Край 03 авг. 2016 г.

Допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
Начало 08 авг. 2016 г.
Край 09 авг. 2016 г.

Обявяване на допълнителното класиране
Начало 11 авг. 2016 г.
Край 11 авг. 2016 г.

Записване на класираните от допълнителното класиране
Начало 12 авг. 2016 г.
Край 13 авг. 2016 г.

За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете:

 1. Регистрационна карта – Предварителен електронен изпит(ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ),
  Първа предварителна изпитна сесия – хартиен носител (ЕПИ и ТЧЕ),
  Втора предварителна изпитна сесия – хартиен носител (ЕПИ) 
 2. Лична карта и копие от нея;
 3. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит.

За всяка изпитна сесия се попълва отделна регистрационна карта, т.е. броят на подадените регистрационни карти е равен на броя на изпитните сесии, на които кандидат-студентът се явява.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

За участие в редовна изпитна сесия и класиране, подавате следните документи:

 1. Молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът от дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.
 3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от Министерството на образованието и науката (оригинал и 2 ксерокопия)
 4. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/поднаправление/ специалност и в същото висше училище.
 5. Състезателна карта (по образец за УНСС).
 6. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и ксерокопие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.
 7. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България и ксерокопие от него.
 8. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс.

Таксите за всяка отделна изпитна сесия са:

за един изпит – 50 лв.
за всеки следващ изпит – 20 лв.
Това означава, че ако кандидат-студентите се явяват например на изпит по математика и на изпит по български език и литература в рамките на една и съща изпитна сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв., защото двата изпита са в рамките на една и съща изпитна сесия.

Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за явяване на изпит/и във всяка следваща сесия, те отново заплащат по 50 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ изпит.

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.

Внесената такса за явяване на изпит не се връща.

Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса!

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

 • инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 % – представят решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди – документ за инвалидност;
 • кръгли сираци – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца – акт за раждане на децата и лична карта;
 • близнаци – акт за раждане;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

Конкурсни изпити по професионалните направления/поднаправления

Професионални направления/ поднаправления

Конкурсни изпити

Единен приемен изпит (ЕПИ и/или ЕлЕПИ)

Тест по чужд език

първи модул

втори модул

трети модул

1. Икономика1.1. Поднаправление„Икономика и бизнес“ Български език и езикова култура Математика -основи. Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.2. Поднаправление „Икономика, обществои човешки ресурси“ Български език и езикова култура Математика -основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.3. Поднаправление„Икономика и инфраструктура“ Български език и езикова култура Математика -основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.4. Поднаправление„Икономика с чуждоезиково обучение“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски френски, немски, испански или руски

1.5. Поднаправление„Икономика и управление с преподаване на английски език Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски език

1.6. Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.7. Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

2.Администрация и управление Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

3. Политически науки Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски, френски, немски, испански или руски

4. Социология, антропология и науки за културата4.1.Поднаправление „Социология/икономика и общество“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

5. Обществени комуникации и информационни науки5.1.Медии и журналистика Български език и езикова култура или матура по български език и литература

Български език и литература или матура по български език и литература и Журналистика (писмен и устен)

5.2.Медия икономика Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

6. Право Български език и езикова култура

Български език и литература и История на България

 

Универститет за Национално и Световно Стопанство
 • тел. (02) 8195 211; факс (02) 962 39 03
 • телефонна централа (02) 8195
 • адрес: 1700 София, Студентски град „Хр. Ботев“, УНСС
 • сайт: www.unwe.bg
Сподели

1 коментар

 1. Миси on

  Верно си е Утре Носете Съответната Сума!!! За всеки изпит по 50 лева… 😕 👿