График, документи и такси за кандидатстване в УНСС 2017

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Информация за кандидатстудентска кампания 2017

Предварителни изпити

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование предходни години, така и завършващи през 2016 г. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове.

ГРАФИК

за провеждане на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) за учебната 2017/2018 г.

№ на сесия

Прием на документи Начало на изпитната сесия

1

 от 3 октомври 20 октомври 2016 г.  от 24 октомври 2016 г.

2

 от 24 октомври до 17 ноември 2016 г.  от 21 ноември 2016 г.

3

 от 21 ноември до 7 декември 2016 г.  от 12 декември 2016 г.

4

 от 2 януари до 19 януари 2017 г.  от 23 януари 2017 г.

5

 от 23 януари до 16 февруари 2017 г.  от 20 февруари 2017 г.

6

 от 20 февруари до 16 март 2017 г.  от 20 март 2017 г.

7

 от 20 март до 12 април 2017 г.  от 18 април 2017 г.

8

 от 18 април до 11 май 2017 г.  от 15 май 2017 г.

9

 от 15 май до 8 юни 2017 г.  от 12 юни 2017 г.

Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ

Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ – ПЪРВА предварителна сесия
Срок за прием на документи от 6 февруари до 28 февруари 2017 г.
ЕПИ/ТЧЕ Дата на изпита Начален час
Български език и литература 5 март 2017 г. 9 ч.
Георгафия на България 5 март 2017 г. 14 ч.
Математика 12 март 2017 г. 9 ч.
История на България 12 март 2017 г. 14 ч.
Английск, немски, френски, испански и руски език 19 март 2017 г. 14 ч.
Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) – ВТОРА предварителна сесия
Срок за прием на документи от 6 март до 29 март 2017 г.
ЕПИ/ТЧЕ Дата на изпита Начален час
Български език и литература 2 април 2017 г. 9 ч.
Георгафия на България 2 април 2017 г. 14 ч.
Математика 9 април 2017 г. 9 ч.
История на България 9 април 2017 г. 14 ч.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2017г.
ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

Срокът за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия е от 14 юни до 1 юли 2017 г.

Работно време на комисиите за прием на документи:

За периода 14 юни – 30 юни: от понеделник до петък от 8ч. до 16,30 ч.

За 1 юли 2017 г. (събота): от 8ч. до 14 ч.

Приемът на документи в бюрата (без ЦПД-УНСС, гр. София) приключва един ден по-рано от установения срок.

График

за провеждане на редовните изпити

за учебната 2017/2016 г.

 
Дата Състезателни изпити
5 юли 2017 г. (сряда) Български език и литература
6 юли 2017 г. (четвъртък) Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски)
7 юли 2017 г. (петък) Журналистика (писмен)
8 юли 2017 г. (събота) История на България
9 юли 2017 г. (неделя) География на България
10 юли 2017 г. (понеделник) Математика
11 юли 2017 г. (вторник) Журналистика (устен)

Срокове
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

Срок Класиране
14 юли 2017 г. Обявяване на първо класиране с резерви
17 юли – 21 юли 2017 г. Записване или потвърждаване на класираните и потвърждаване на резервите
25 юли 2017 г. Обявяване на  второ класиране с резерви
26 юли – 28 юли 2017 г. Записване на класираните
31 юли 2017 г. Обявяване на трето класиране
1 август – 3 август 2017 г. Записване на класираните
7 август  – 9 август 2017 г. Допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
11 август 2017 г. Обявяване на допълнителното класиране
14 август – 15 август 2017 г. Записване на класираните

За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете:

 1. Регистрационна картa: 
  Предварителен електронен изпит(ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ),
  Първа предварителна изпитна сесия – хартиен носител (ЕПИ и ТЧЕ),
  Втора предварителна изпитна сесия – хартиен носител (ЕПИ)
 2. Лична карта и копие от нея;
 3. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит.

За всяка изпитна сесия се попълва отделна регистрационна карта, т.е. броят на подадените регистрационни карти е равен на броя на изпитните сесии, на които кандидат-студентът се явява.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

За участие в редовна изпитна сесия и класиране, подавате следните документи:

 1. Молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът от дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.
 3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от Министерството на образованието и науката (оригинал и 2 ксерокопия)
 4. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/поднаправление/ специалност и в същото висше училище.
 5. Състезателна карта (по образец за УНСС).
 6. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и ксерокопие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.
 7. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България и ксерокопие от него.
 8. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс.

Таксите за всяка отделна изпитна сесия са:

за един изпит – 50 лв.
за всеки следващ изпит – 20 лв.
Това означава, че ако кандидат-студентите се явяват например на изпит по математика и на изпит по български език и литература в рамките на една и съща изпитна сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв., защото двата изпита са в рамките на една и съща изпитна сесия.

Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за явяване на изпит/и във всяка следваща сесия, те отново заплащат по 50 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ изпит.

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.

Внесената такса за явяване на изпит не се връща.

Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса!

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

 • инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 % – представят решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди – документ за инвалидност;
 • кръгли сираци – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца – акт за раждане на децата и лична карта;
 • близнаци – акт за раждане;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

Конкурсни изпити по професионалните направления/поднаправления

Професионални направления/ поднаправления

Конкурсни изпити

Единен приемен изпит (ЕПИ и/или ЕлЕПИ)

Тест по чужд език

първи модул

втори модул

трети модул

1. Икономика1.1. Поднаправление„Икономика и бизнес“ Български език и езикова култура Математика -основи. Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.2. Поднаправление „Икономика, обществои човешки ресурси“ Български език и езикова култура Математика -основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.3. Поднаправление„Икономика и инфраструктура“ Български език и езикова култура Математика -основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.4. Поднаправление„Икономика с чуждоезиково обучение“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски френски, немски, испански или руски

1.5. Поднаправление„Икономика и управление с преподаване на английски език Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски език

1.6. Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.7. Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

2.Администрация и управление Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

3. Политически науки Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски, френски, немски, испански или руски

4. Социология, антропология и науки за културата4.1.Поднаправление „Социология/икономика и общество“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

5. Обществени комуникации и информационни науки5.1.Медии и журналистика Български език и езикова култура или матура по български език и литература

Български език и литература или матура по български език и литература и Журналистика (писмен и устен)

5.2.Медия икономика Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

6. Право Български език и езикова култура

Български език и литература и История на България

 

Универститет за Национално и Световно Стопанство
 • тел. (02) 8195 211; факс (02) 962 39 03
 • телефонна централа (02) 8195
 • адрес: 1700 София, Студентски град „Хр. Ботев“, УНСС
 • сайт: www.unwe.bg
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели
 

1 коментар

 1. Миси on

  Верно си е Утре Носете Съответната Сума!!! За всеки изпит по 50 лева… 😕 👿